امروز : چهارشنبه 17 آذر 1400 بروزرسانی:1400/09/14
دسته بندی
زیر مجموعه
ابتدا ردیف مورد نظر را انتخاب نمایید
عنوان تاریخ 
155پروانه بهره برداری استخرهای دو منظوره کشاورزی و پرورش ماهی1397/04/04
فعالیتهایی که در این خدمت قرار میگیرند عبارتند از: پروانه بهره برداری  استخرهای دو منظوره کشاورزی و پرورش ماهی
اجرای فرآیندهای صدور مجوزها ی این خدمت طبق ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور بر عهده سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور قرار گرفته است.
 
160 موافقت اصولی استخرهای دومنظوره کشاورزی و پروزش ماهی1397/04/04
 فعالیتهایی که در این خدمت قرار میگیرند عبارتند از:صدور و تمدید موافقت اصولی
اجرای فرآیندهای صدور مجوزها ی این خدمت طبق ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور بر عهده سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور قرار گرفته است

157 مجوز تاسیس استخرهای دو منظوره کشاورزی و پرورش ماهی1397/04/04
فعالیتهایی که در این خدمت قرار میگیرند عبارتند از: مجوز تاسیس استخرهای دو منظوره کشاورزی و پرورش ماهی
اجرای فرآیندهای صدور مجوزها ی این خدمت طبق ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور بر عهده سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور قرار گرفته است.
 
161مجوز توسعه استخرهای دو منظوره کشاورزی و پرورش ماهی 1397/04/04
فعالیتهایی که در این خدمت قرار میگیرند عبارتند از: مجوز توسعه استخرهای دو منظوره کشاورزی و پرورش ماهی

اجرای فرآیندهای صدور مجوزها ی این خدمت طبق ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور بر عهده سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور قرار گرفته است
 
174مجوز پرورش ماهیان گرم آبی و سرد آبی و دریایی1397/04/04

 فعالیتهایی که در این خدمت قرار میگیرند عبارتند از مجوز پرورش ماهیان گرم آبی و سرد آبی و دریایی..

اجرای فرآیندهای صدور مجوزها ی این خدمت طبق ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور بر عهده سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور قرار گرفته است


175مجوز تولید بچه ماهی1397/04/04

فعالیتهایی که در این خدمت قرار میگیرند عبارتند از: مجوز نوسازی و بهسازی استخرهای دو منظوره کشاورزی و پرورش ماهی

اجرای فرآیندهای صدور مجوزها ی این خدمت طبق ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور بر عهده سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور قرار گرفته است.

169مجوز نوسازی و بهسازی استخرهای دو منظوره کشاورزی و پرورش ماهی1397/04/04

فعالیتهایی که در این خدمت قرار میگیرند عبارتند از: مجوز نوسازی و بهسازی استخرهای دو منظوره کشاورزی و پرورش ماهی

اجرای فرآیندهای صدور مجوزها ی این خدمت طبق ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور بر عهده سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور قرار گرفته است
176مجوز پرورش ماهیان زینتی1397/04/04

فعالیتهایی که در این خدمت قرار میگیرند عبارتند از صدور مجوز پرورش ماهیان زینتی.

اجرای فرآیندهای صدور مجوزها ی این خدمت طبق ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور بر عهده سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور قرار گرفته است.

0   
177مجوز پرورش ماهی در قفس، میگو، میگوی آب شور، میگوی آب شیرین1397/04/04

فعالیتهایی که در این خدمت قرار میگیرند عبارتند از مجوز پرورش ماهی در قفس، میگو، میگوی آب شور، میگوی آب شیرین.

اجرای فرآیندهای صدور مجوزها ی این خدمت طبق ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور بر عهده سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور قرار گرفته است

ميز خدمت الكترونيكي

فایلهای پیوست
تصاویر پیوست