از تاریخ  : از تاریخ تا تاریخ عنوان  :  
 
تاریخ انتشار : 1403/02/06
عنوان           : جزئيات مرتبط با تراز هزينه اي سال 1402
آدرس          : اداره كل شيلات گلستان
 
تاریخ انتشار : 1403/02/06
عنوان           : جزئيات قراردادهاي سال 1402
آدرس          : اداره كل شيلات استان گلستان
 
تاریخ انتشار : 1403/02/06
عنوان           : جزئيات مزايده ها و مناقصات سال 1402
آدرس          :
اداره كل شيلات استان گلستان
 
تاریخ انتشار : 1402/04/27
عنوان           : گزارش هزينه كرد سال 1401 جهت پاسخگويي به عملكرد
آدرس          : اداره كل شيلات استان گلستان
 
تاریخ انتشار : 1402/04/27
عنوان           : انتشار جزئيات مرتبط با مجوزها ١٤٠١
آدرس          : اداره كل شيلات استان گلستان
 
تاریخ انتشار : 1402/04/27
عنوان           : انتشار جزئيات مرتبط با قراردادها ١٤٠١
آدرس          : اداره كل شيلات استان گلستان
 
تاریخ انتشار : 1402/04/27
عنوان           : سنجه ٤ : انتشار فھرست مناقصات و مزايدات
آدرس          : اداره كل شيلات استان گلستان
 
تاریخ انتشار : 1402/04/27
عنوان           : سنجه ٤ : انتشار فھرست مناقصات و مزايدات
آدرس          : اداره كل شيلات استان گلستان
 
تاریخ انتشار : 1401/09/17
عنوان           : فروش مركز بازسازي ذخاير ژنتيكي تاسماهيان سد وشمگير
آدرس          : گرگان - بلوار شهيد شكاري - اداره كل شيلات استان گلستان
 
تاریخ انتشار : 1397/03/03
عنوان           : مزایده فروش تعداد پنج دستگاه خودروی وانت نیسان پیکاپ
آدرس          : گرگان- بلوار شهید شکاری - اداره کل شیلات گلستان
آدرس محل بازدید: گلستان، شهرستان بندرترکمن، کیلومتر 5 جاده گرگان  روستای سیجوال، مرکز تکثیر و پرورش ماهیان استخوانی گلستان(کلمه سیجوال)

 
تاریخ انتشار : 1396/02/11
عنوان           : انتخاب پیمانکار جهت احداث پروژه های احداث کانال آب رسان
آدرس          : گرگان -بلوار شهید شکاری-اداره کل شیلات گلستان
 
تاریخ انتشار : 1395/07/18
عنوان           : برگزاری مزایده اموال مازاد :کالای مستعمل و اسقاطی ، انواع ماهیان خاویاری، تراکتور ، آهن قراضه(ضایعات موتورهای دریایی ، تورآلات و لنگر آهنی)
آدرس          :  
 
تاریخ انتشار : 1395/05/12
عنوان           : 65تن غذای آبزیان
آدرس          :