ماده واحده به منظور حفظ و حراست از ذخاير و منابع آبزي در آبهاي تحت حاکميت و صلاحيت جمهوري اسلامي ايران ودر اجراي وظايف ذکر شده در قانون حفاظت و بهره برداري

 از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 14/6/1374 و ساير مقررات مرتبط با وظايف حاکميتي سازمان شيلات ايران که از اين پس در اين قانون به اختصار ( سازمان ) ناميده مي شود ،

 به عنوان يک موسسه دولتي وابسته به وزارت جهاد کشاورزي تاسيس مي شود .

تبصره 1 ـ وظايف حاکميتي سازمان طبق قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/6/1374 تعيين مي شود .

تبصره 2 ـ با تصويب اين قانون از ابتداي سال 1384 شرکت سهامي شيلات ايران و شرکتهاي وابسته به آن منحل و کليه وظايف حاکميتي ، اختيارات ، تعهدات ، امکانات ، اموال ،

 دارائي ها و نيروي انساني شرکت مذکور که مرتبط با اين وظايف است به سازمان منتقل مي شود .

تبصره 3 ـ سازمان مجاز است براي اداي تعهدات منتقل شده از شرکت سهامي شيلات ايران نسبت به فروش اموال و امکانات مازاد خود اقدام نمايد . صد در صد (100%) وجوه حاصله

پس از واريز به حساب خرانه ، در قالب قوانين بودجه سنواتي به همين منظور در اختيار سازمان قرار مي گيرد.

تبصره 4 ـ سازمان مجاز است صرفاً در استانهاي ساحلي نسبت به ايجاد نمايندگي اقدام نمايد .

تبصره 5ـ فعاليت ها و عمليات اجرائي مربوط به صيد ، فرآوري ، فروش و صادرات ماهيان خاوياري به همراه امکانات ، اموال ، دارائي ها ، تعهدات و نيروي انساني مرتبط به شرکت مادر تخصصي

 خدمات کشاورزي منتقل مي گردد. معادل ارزش اموال ، امکانات و دارائي هاي متعلقه به سرمايه شرکت مزبور افزوده مي شود .

تبصره 6ـ در آمد هاي حاصل از فروش خاويار به حساب خزانه دولت واريز مي شود.

تبصره 7 ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور موظف است اعتبارات مورد نياز سازمان را به طور جداگانه در قانون بودجه کل کشور منظور نمايد .

تبصره 8ـ سازمان از حيث مقررات اداري ، مالي و استخدامي تابع مقررات خاص وزارت جهاد کشاورزي خواهد بود.

تبصره 9ـ وزارت جهاد کشاورزي مکلف است ظرف مدت شش ماه اساسنامه سازمان را با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور تهيه و به تصويب هيات وزيران برساند .

تبصره 10ـ رئيس سازمان سمت معاون وزير جهاد کشاورزي را دارا خواهد بود . لايحه فوق مشتمل بر ماده واحده و ده تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ

 سي ام ارديبهشت ماه يکهزار و سيصد و هشتاد و سه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است .

                                                                                                      مهدي کروبي
                                                                                      رئيس مجلس شوراي اسلامي
فایلهای ضمیمه
کد فایلشرحمشاهده
7 1